DataVoyage Home Page
ODBS WEB dizajn YUCity
www.uzice.net Intranet SF-BAY
wireless.uzice.net Internet domeni Programi
WEB i mail serveri

INTRANET

 

Funkcionalnost

Ekonomičnost

Lako održavanje

Povećana bezbednost podataka

Nova rešenja u poslovanju i organizaciji rada


DataVoyage
http://www.datavoyage.com/
mailto:office@dv.co.yu

tel/fax: 031/510-030

Dimitrija Tucovića 44/84
31000 Užice

Savremeno poslovanje pretpostavlja korišćenje Internet tehnologija u okviru lokalnog informacionog sistema preduzeća. Time se postiže značajna standardizacija samog informacionog sistema i omogućava lakši razvoj kako samog tog sistema tako i povezivanje sa drugim sličnim sistemima. Osim organizacionih poboljšanja, efekti su i u ekonomičnijem korišćenju, lakšem održavanju i primeni novih rešenja u poslovanju i organizaciji posla koja ranije nisu bila moguća.

Funkcionalnost

Intranet se formira tako što se računarska mreža koja je u upotrebi u preduzeću prilagodi Internet standardima. Ukoliko takva mreža ne postoji, a postoje odgovarajući računari, uz mala ulaganja može se formirati. Formiranje Intraneta, po pravilu, ne isključuje korišćenje ranijeg principa umrežavanja, što znači da ranije postojeća mreža i aplikacije koje je koriste ostaju u potpunosti funkcionalni.

Jedan od računara u mreži se određuje za Intranet server i pored toga što omogućava internet servise za Intranet on može i da omogući i povezivanje Vaše lokalne mreže na Internet.

Ekonomičnost

Uvođenje Intraneta znatno smanjuje troškove komunikacije unutar organizacije uz istovremeno povećanje njene efikasnosti i pouzdanosti.

Značajne uštede se mogu postići i na planu komunikacije preko Interneta. Najčešći način korišćenja Interneta u preduzećima je u tome da se otvori jedan ili više naloga kod provajdera koje zaposleni koriste po potrebi. To znači da će više zaposlenih radi iste informacije zasebno da se povezuju na Internet. Korišćenjem Intraneta, dovoljan je samo jedan nalog kod provajdera. Svaki zaposleni ima sopstveni nalog na lokalnoj mreži i njega koristi za prijem i slanje pošte ili pristup Internetu. Broj naloga na lokalnoj mreži je neograničen a postoji i mogućnost dodeljivanja različitih privilegija pojedinim nalozima. Praktično, povezivanje na Internet se svodi na pristup Internetu po potrebi i redovnu automatsku razmenu pošte. Kada je mreža povezana na Internet tada više zaposlenih istovremeno može da koristi istu vezu sa Internetom čime se znatno povećava ekonomičnost.

Kada je u pitanju elektronska pošta uštede su znatno veće. Kada korisnik šalje ili prima poruke on to radi preko lokalnog servera. U tom trenutku veza sa Internetom uopšte nije potrebna! Server se podešava da u određenim vremenskim periodima sam razmeni poštu sa Internetom. To znači da će se on na Internet povezivati i odjednom slati svu prikupljenu poštu umesto ranijeg direktnog povezivanja svakog korisnika na Internet svaki put kada šalje ili prima poruke.

Ako se sa Interneta putem maila prima veća količina informacija koja je interesantna većem broju zaposlenih, isključuje se potreba da svako od njih posebno prima te informacije direktno sa Interneta. Na lokalnoj mreži se podesi poseban automatski servis koji prima takve informacije, umnožava ih i šalje svakom zainteresovanom korisniku na lokalnoj mreži. Na ovaj način se troškovi mogu smanjiti deset i više puta!

Intranet na veoma jednostavan način rešava problem neželjene pošte. Postavljanjem filtera na Intranet server možete određivati koja pošta će biti preuzimana a koja ne čime se znatno smanjuju troškovi. Filteri deluju za sve naloge na lokalnoj mreži što znatno pojednostavljuje administraciju.

Korišćenjem tehnologije keširanja informacija znatno se smanjuje potreba preuzimanja sa Interneta onih podataka kojima se često pristupa. Takve podatke server čuva u svojoj memoriji i kada ih korisnik zatraži dobija ih sa lokalnog servera a ne sa Interneta. Ova tehnologija je toliko korisna da je upotrebljavaju čak i svi Internet provajderi radi smanjenja sopstvenih troškova.

Neke informacije od bitne važnosti kojima se izuzetno često pristupa preko Interneta možete postaviti na lokalni server. Tako korisnici lokalne mreže ne moraju da troše Internet vezu za pristup takvim podacima, znajući da ih mogu naći na sopstvenoj mreži.

Lako održavanje

Održavanje lokalne mreže je centralizovano. Server se nalazi na jednom računaru, na njemu se podešavaju svi servisi i otvaraju nalozi. Sve izmene na tom serveru odmah se vide u celoj mreži. Korisnicima se pojedinačno mogu dodeljivati različite privilegije. To znači da određenim grupama korisnika možete dozvoljavati pristup nekim servisima i informacijama a nekim ne.

Povećana bezbednost podataka

Samom centralizacijom održavanja mreže, obezbeđuje se znatno bolja bezbednost podataka. Svi poverljivi podaci se mogu držati na jednom računaru, koji je fizički obezbeđen a kroz mrežu mu mogu pristupati samo korisnici sa dovoljnim ovlašćenjima. Svaki pristup ovim podacima se beleži.

Time što je samo jedan računar u direktnoj vezi sa Internetom, omogućeno je da se ceo računarski sistem lakše, na jednom mestu, zaštiti od neovlašćenih ulazaka putem Inteneta, što nije slučaj ako zaposleni, svaki pojedinačno, sa svoga računara pristupa Internetu.

Nova rešenja u poslovanju i organizaciji rada

Intranet, uvođenjem internet servisa u lokalnu mrežu omogućava nove pristupe u osmišljavanju kako samog poslovanja tako i interne organizacije. Granice ne postoje i uslovljene su samo potrebama i maštom.

Evo nekih primera:

  • Jednostavnost korišćenja elektronske pošte u okviru lokalne mreže je nezamenljiva. Mogućnost interne komunikacije među zaposlenima se znatno povećava i ne ograničava samo na one koji imaju veće iskustvo u korišćenju računara. Pored poruka oni mogu da jedan drugome pošalju i cele dokumente, skice i slične podatke. Prednost je što je korespondencija automatski sačuvana u računaru te može da služi kao svojevrstan podsetnik ali i odlična osnova za kasniju izradu dokumentacije.
  • Formiranjem diskusionih grupa u kojima učestvuje više zaposlenih koji su angažovani na istom projektu, znatno se može unaprediti njihov rad. Ovakav pristup ima sve prednosti elektronske pošte s tim da sada svi ovlašćeni mogu u svakom trenutku da vide kompletnu korespondenciju u vezi određenog projekta i da aktivno učestvuju u njoj.
  • Često korišćena dokumentacija, koja je u današnje vreme uglavnom već pripremljena na računaru, sada može ovlašćenima da bude dostupna putem mreže. Intranet omogućava veoma lak pristup svim vrstama podataka što znatno olakšava njihovu distribuciju ali i smanjuje troškove obuke kadrova. Ova tehnologija se može koristiti u toj meri da kroz lokalnu mrežu bude dostupna sva dokumentacija pa čak i tabla za obaveštenja.
  • Značajna poboljšanja i uštede se mogu ostvariti u komunikaciji između poslovnih jedinica koje su fizički međusobno udaljene (nalaze se u drugom gradu ili državi). Korišćenjem internet tehnologija postaje potpuno bespredmetno gde se koja poslovna jedinica nalazi - za komunikaciju je dovoljna telefonska veza sa najbližim (ili najjeftinijim) provajderom. Rukovodioci sada mogu imati pouzdaniju i jeftiniju komunikaciju sa preduzećem čak i kada su na poslovnom putu.
  • Sveobuhvatnost Intraneta predstavlja odličnu podlogu za komunikaciju u održavanju sistema kvaliteta u preduzeću.


profil / konsalting / internet / intranet / programi / reference / projekti / mail